Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante Nº Expte: C01/2009 - Proxecto de abastecemento de auga potable en Abellá.
Nº Expte: C01/2009 - Proxecto de abastecemento de auga potable en Abellá.

Anuncio de licitación

 

DATOS DO CONTRATO

Nº EXPTE

C01/2009

OBXECTO

CONTRATO DE OBRA “PROXECTO DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE EN ABELLÁ”

TRAMITACIÓN

PROCEDEMENTO NEGOCIADO

ORZAMENTO DE LICITACIÓN

Prezo con IVE: 419.103,66 €

PRAZO DE EXECUCIÓN

6 meses dende replanteo

DATA DE PUBLICACIÓN DA LICITACIÓN

“El Correo Gallego”
4 de xuño de 2009

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

15 días dende ó seguinte a súa publicación

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

- Data: 24 de xullo
(Publicado no B.O.P nº 181 de 17 de agosto de 2009)
- Importe: Prezo con IVE: 419.103,66 €
- Adxudicatario: U.T.E CONSTRUCCIONES TARRIO S.L. E AEDES Y CONTRATAS S.L.

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

- Data: 3 de setembro de 2009
- Importe: Prezo con IVE: 419.103,66 €
- Adxudicatario: U.T.E CONSTRUCCIONES TARRIO S.L. E AEDES Y CONTRATAS S.L.

 

Prego de cláusulas administrativas