Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante Nº Expte: C01/2010 - Abastecemento de auga en Céltigos e Vitre
Nº Expte: C01/2010 - Abastecemento de auga en Céltigos e Vitre

DATOS DO CONTRATO

Nº EXPTE

C02/2010

OBXECTO

CONTRATO DE OBRA “ABASTECEMENTO DE AUGA  EN CÉLTIGOS E VITRE”

TRAMITACIÓN

PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE

ORZAMENTO DE LICITACIÓN

Prezo sen IVE: 254.611,21 €

Prezo con IVE: 295.346,00 €

PRAZO DE EXECUCIÓN

6 meses dende replanteo

GARANTÍA DEFINITIVA

5% do precio de adjudicación, excluído o IVE

DATA DE PUBLICACIÓN DA LICITACIÓN

24 de marzo de 2010 (BOP Nº 55)  Consultar BOP

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Ata o  5 de abril  inclusive.

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

 Espina y Delfín S.L. (Sesión da Xunta de Goberno Local celebrada o día 26 de abril)

Os licitadores que desexen máis información poderán obtela, previa solicitude, no prazo de quince días.

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 Espina y Delfín S.L (Sesión da Xunta de Goberno Local  celebrada o día 26 de maio)

Acta de adxudcación definitiva

 

Prego de Clausulas Administrativas

Corrección de erros
Plano Xeral
Medicións e orzamento

Resumo de Orzamento