Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante Nº Expte: C01/2014 - Contrato de Subministro de tractor e accesorios
Nº Expte: C01/2014 - Contrato de Subministro de tractor e accesorios

DATOS DO CONTRATO

Nº EXPTE

C01/2014

OBXECTO

CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRACTOR E ACCESORIOS

TRAMITACIÓN

PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE

ORZAMENTO DE LICITACIÓN

92.000 euros (IVE incluído)

PRAZO DE EXECUCIÓN

2 meses a partir da formalización do contrato

GARANTÍA DEFINITIVA

5% do precio de adjudicación, excluído o IVE

DATA DE PUBLICACIÓN DA LICITACIÓN

BOP do xoves 26 de xuño. Consultar aquí.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

15 días a partir do día seguinte á publicación no BOP.

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS