Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante EXPEDIENTE CO 3.2017: CAMIÑO QUINTÁN A VILA (ABELLÁ) E OUTROS
EXPEDIENTE CO 3.2017: CAMIÑO QUINTÁN A VILA (ABELLÁ) E OUTROS

1. PROXECTO

POS+ 2017. CAMIÑO QUINTÁN A VILA (ABELLÁ) E OUTROS .

2. CODIFICACIÓN

A. Clasificación de produtos por actividades (CPA-2009)

 

4211

 

 

 

 

 

 

 

B. Vocabulario común de contratos (CPV)

 

 

CÓDIGO 45233222 – 1

Traballos de pavimentación e asfaltado

3. ORZAMENTO

 

  1. A) Obras anuais

 

Base impoñible........................

Importe IVE (21%)..................

Total.........................................

  1. 66.846,49 euros
  2. 14.037,76 euros
  3. f. Total: 80.884,25 Euros (IVE ENGADIDO)

B) Obras Plurianuais

Base impoñible ……..

Importe IVE ………

Total ………………

Exercicio Orzamentario Importe (IVE ENGADIDO)

201…

201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoñible: ……...........................66.846,49 Euros

10% (modificación de proxecto): …….. 6.684,65 euros

10% (certificación final): ……................6.684,65 euros

Total ……………...................................80.215,79 euros

5. APLICACIÓN ORZAMENTARIA

 

1532. 619

PG: 2017-2-VILA-9

6. PRAZO DE EXECUCIÓN

 

6 MESES

7. CLASIFICACIÓN PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA.

 

Non se esixe.

8. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

x□ 1.- Rexistro Xeral da administración convocante ou no seu caso Rexistro especial da entidade, con domicilio en CIMADEVILA 10.- 15686.- FRADES

x□.- Oficina de Correos

Comunicación do envío por medio de oficina de correos:

Domicilio da entidade contratante: CONCELLO DE FRADES.-CIMADEVILA 10.- 15686.- FRADES.

Nº de FAX da entidade contratante 981 695579

 

9. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS

10 días naturais contados dende o día seguinte á recepción da petición de oferta (ou perfil de contratante ou BOP ou prensa) (Cláusula 11)

En horario de Rexistro da administración convocante e no caso de presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente.

10. PORCENTAXE SUBCONTRATACION

60 % do prezo de adxudicación

11. COMPROMISO DE CONTRATAR A TRABALLADORES DESEMPREGADOS

x □ NON SE ESIXE

 

□ SI SE ESIXE  Nº DE TRABALLADORES_____________

12. modalidade de consulta

□ A1.- Publicar un anuncio en prensa.

x □ A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Dirección páxina

web: www.concellodefrades.es

□ A3.- Publicar un anuncio no BOP.

□ B. De forma excepcional e motivada, por razóns debidamente xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato.

13. GARANTÍA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicación IVE excluído

13.BIS. TAXAS DO CONTRATO

Non se esixen

14. REVISIÓN DE PREZOS

x A) Obras anuais: NON PROCEDE

B) Obras plurianuais:  B1. NON PROCEDE  □

(Cláusula 4.2)  B2. PROCEDE □

FORMULA___________________

15. CONTROL DE CALIDADE

Ver a cláusula 29

16. IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE DE LICITACIÓN POR CONTA DO CONTRATISTA

 

500 euros

17. PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. pdf_arrow_red
18. PROXECTO TÉCNICO. pdf_arrow_red
19. CAMBIO COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN pdf_arrow_red
20. CERTIFICADO DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA pdf_arrow_red