Versión en castellano
Inicio
Concello de Frades
Nº Expte: EXP C02-2016: Mellora de Camiños nas parroquias de Gafoi, Ledoira e Añá. POS 2016.
Luns, 23 Maio 2016 10:12

1. PROXECTO

 

MELLORA DE CAMIÑOS NAS PARROQUIAS DE GAFOI, LEDOIRA E AÑÁ. POS 2016.

2. CODIFICACIÓN

A. Clasificación de produtos por actividades (CPA-2009)  4211

 

B. Vocabulario común de contratos  CÓDIGO 45233222-1 Traballos de pavimentación e asfaltado

3. ORZAMENTO

 

A) Obras anuais

 

Base impoñible.............

Importe IVE (21%)........

Total...........................

 

 

54.110,21 euros

11.363,14 euros

65.473,35 euros (IVE ENGADIDO)

B) Obras Plurianuais

Base Impoñible............

Importe IVE................

Total.........................

Exercicio Orzamentario Importe (IVE ENGADIDO)

201....

201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoñible: ……...........................54.110,21 Euros

10% (modificación de proxecto): …….. 5.411,02 euros

10% (certificación final): ……................5.411,02 euros

Total ……………...................................64.932,25 euros

5. APLICACIÓN ORZAMENTARIA

 

1532. 619

PG: 2016/2/POS16/6

6. PRAZO DE EXECUCIÓN

 

4 MESES

7. CLASIFICACIÓN PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA.

 

Non se esixe.

8. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

x□ 1.- Rexistro Xeral da administración convocante ou no seu caso Rexistro especial da entidade, con domicilio en CIMADEVILA 10.- 15686.- FRADES

x□.- Oficina de Correos

Comunicación do envío por medio de oficina de correos:

Domicilio da entidade contratante: CONCELLO DE FRADES.-CIMADEVILA 10.- 15686.- FRADES.

Nº de FAX da entidade contratante 981 695579

 

9. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS

12 días naturais contados dende o día seguinte á recepción da petición de oferta (ou perfil de contratante ou BOP ou prensa) (Cláusula 11)

En horario de Rexistro da administración convocante e no caso de presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente.

10. PORCENTAXE SUBCONTRATACION

60 % do prezo de adxudicación

11. COMPROMISO DE CONTRATAR A TRABALLADORES DESEMPREGADOS

x □ NON SE ESIXE

 

□ SI SE ESIXE Nº DE TRABALLADORES_____________

12. modalidade de consulta

□ A1.- Publicar un anuncio en prensa.

x □ A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Dirección páxina

web: www.concellodefrades.es

□ A3.- Publicar un anuncio no BOP.

□ B. De forma excepcional e motivada, por razóns debidamente xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato.

13. GARANTÍA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicación IVE excluído

13.BIS. TAXAS DO CONTRATO

Non se esixen

14. REVISIÓN DE PREZOS

x A) Obras anuais: NON PROCEDE

B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE □

(Cláusula 4.2) B2. PROCEDE □

FORMULA___________________

15. CONTROL DE CALIDADE

Ver a cláusula 29

16. IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE DE LICITACIÓN POR CONTA DO CONTRATISTA

 

500 euros

17. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

 pdf_arrow_red

18. CORRECCIÓN DE ERROS pdf_arrow_red
19. APERTURA DE OFERTAS O venres día 17 de xuño, ás 13:00 horas, procederase á apertura dos sobres A e B pola mesa de contratación. Dito acto non será publico.
20. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA pdf_arrow_red
21. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO pdf_arrow_red
 
Nº Expte: C01/2014 - Contrato de Subministro de tractor e accesorios
Mércores, 25 Xuño 2014 08:33

DATOS DO CONTRATO

Nº EXPTE

C01/2014

OBXECTO

CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRACTOR E ACCESORIOS

TRAMITACIÓN

PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE

ORZAMENTO DE LICITACIÓN

92.000 euros (IVE incluído)

PRAZO DE EXECUCIÓN

2 meses a partir da formalización do contrato

GARANTÍA DEFINITIVA

5% do precio de adjudicación, excluído o IVE

DATA DE PUBLICACIÓN DA LICITACIÓN

BOP do xoves 26 de xuño. Consultar aquí.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

15 días a partir do día seguinte á publicación no BOP.

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
 
Nº Expte: C01/2010 - Abastecemento de auga en Céltigos e Vitre
Mércores, 10 Marzo 2010 11:20

DATOS DO CONTRATO

Nº EXPTE

C02/2010

OBXECTO

CONTRATO DE OBRA “ABASTECEMENTO DE AUGA  EN CÉLTIGOS E VITRE”

TRAMITACIÓN

PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE

ORZAMENTO DE LICITACIÓN

Prezo sen IVE: 254.611,21 €

Prezo con IVE: 295.346,00 €

PRAZO DE EXECUCIÓN

6 meses dende replanteo

GARANTÍA DEFINITIVA

5% do precio de adjudicación, excluído o IVE

DATA DE PUBLICACIÓN DA LICITACIÓN

24 de marzo de 2010 (BOP Nº 55)  Consultar BOP

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Ata o  5 de abril  inclusive.

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

 Espina y Delfín S.L. (Sesión da Xunta de Goberno Local celebrada o día 26 de abril)

Os licitadores que desexen máis información poderán obtela, previa solicitude, no prazo de quince días.

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 Espina y Delfín S.L (Sesión da Xunta de Goberno Local  celebrada o día 26 de maio)

Acta de adxudcación definitiva

 

Prego de Clausulas Administrativas

Corrección de erros
Plano Xeral
Medicións e orzamento

Resumo de Orzamento

 

 

 

 
« InicioAnterior111112113SeguinteFinal »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL