Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante Nº Expte: C01-2016: Mellora de Camiños de Ledoira a Pontebrates (Añá) e de Abellá a Caboladrón (Mesos). POS 2016.
Nº Expte: C01-2016: Mellora de Camiños de Ledoira a Pontebrates (Añá) e de Abellá a Caboladrón (Mesos). POS 2016.

1. PROXECTO

 

MELLORA DE CAMIÑOS DE LEDOIRA A PONTEBRATES (AÑÁ) E DE ABELLÁ A CABOLADRÓN (MESOS). POS 2016.

2. CODIFICACIÓN

A. Clasificación de produtos por actividades (CPA-2009)  4211

 

B Vocabulario común de contratos (CPU) CÓDIGO 45233222-1 Traballlos de pavimentación e asfaltado

3. ORZAMENTO

 

a. A) Obras anuais

 

Base Impoñible.............

Importe IVE (21%).......

Total..........................

 

 

75.646,14 euros

15.855,69 euros

91.531,83 euros (IVE ENGADIDO)

B) Obras Plurianuais

Base Impoñible.....

Importe IVE.........

Total: ................

Exercicio Orzamentario Importe (IVE ENGADIDO)

201....

201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoñible: ……...........................75.646,14 Euros

10% (modificación de proxecto): …….. 7.564,61 euros

10% (certificación final): ……................7.564,61 euros

Total ……………...................................90.775,36 euros

5. APLICACIÓN ORZAMENTARIA

 

1532. 619

PG: 2016/2/POS16/5

6. PRAZO DE EXECUCIÓN

 

4 MESES

7. CLASIFICACIÓN PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA.

 

Non se esixe.

8. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

x□ 1.- Rexistro Xeral da administración convocante ou no seu caso Rexistro especial da entidade, con domicilio en CIMADEVILA 10.- 15686.- FRADES

x□.- Oficina de Correos

Comunicación do envío por medio de oficina de correos:

Domicilio da entidade contratante: CONCELLO DE FRADES.-CIMADEVILA 10.- 15686.- FRADES.

Nº de FAX da entidade contratante 981 695579

 

9. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS

12 días naturais contados dende o día seguinte á recepción da petición de oferta (ou perfil de contratante ou BOP ou prensa) (Cláusula 11)

En horario de Rexistro da administración convocante e no caso de presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente.

10. PORCENTAXE SUBCONTRATACION

60 % do prezo de adxudicación

11. COMPROMISO DE CONTRATAR A TRABALLADORES DESEMPREGADOS

x □ NON SE ESIXE

 

□ SI SE ESIXE Nº DE TRABALLADORES_____________

12. modalidade de consulta

□ A1.- Publicar un anuncio en prensa.

x □ A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Dirección páxina

web: www.concellodefrades.es

□ A3.- Publicar un anuncio no BOP.

□ B. De forma excepcional e motivada, por razóns debidamente xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato.

13. GARANTÍA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicación IVE excluído

13.BIS. TAXAS DO CONTRATO

Non se esixen

14. REVISIÓN DE PREZOS

x A) Obras anuais: NON PROCEDE

B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE □

(Cláusula 4.2) B2. PROCEDE □

FORMULA___________________

15. CONTROL DE CALIDADE

Ver a cláusula 29

16. IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE DE LICITACIÓN POR CONTA DO CONTRATISTA

 

500 euros

17. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS pdf_arrow_red
18. CORRECCIÓN DE ERROS pdf_arrow_red
19. APERTURA DE OFERTAS O venres día 17 de xuño, ás 13:00 horas, procederase á apertura dos sobres A e B pola mesa de contratación. Dito acto non será publico.
20. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA pdf_arrow_red
21. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO pdf_arrow_red