Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante Nº EXP 06.2016: Acondicionamento exterior de locais en Pontecarreira e outros. PAS 2015
Nº EXP 06.2016: Acondicionamento exterior de locais en Pontecarreira e outros. PAS 2015

1. PROXECTO

 

ACONDICIONAMENTO EXTERIOR DE LOCAIS EN PONTECARREIRA E OUTROS. (PAS) 2015

2. CODIFICACIÓN

A. Clasificación de produtos por actividades (CNAE-2009) 4122

 

B. Vocabulario común de contratos (CPV) CÓDIGO 45000000-7 Traballos de construción

3. ORZAMENTO

 

A) Obras anuais

 

Base impoñible..........................

Importe IVE (21%) ...................

Total ......................................

 

 

 

69.340,20 euros

14.561,45 euros

total: 83.901,65 euros

(IVE engadido)

B) Obras plurianuais

Base impoñible .........................

Importe IVE .............................

Total .......................................

Exercicio Orzamentario Importe

(IVE engadido)

201....

201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoñible: ……...........................69.340,20 Euros

10% (modificación de proxecto): …….. 6.934,02 euros

10% (certificación final): ……................ 6.934,02 euros

Total ……………...................................83.208,24 euros

5. APLICACIÓN ORZAMENTARIA

 

933.632

PROXECTO: 2016.2.PAS.3

6. PRAZO DE EXECUCIÓN

 

4 MESES

7. CLASIFICACIÓN PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA.

 

Non se esixe.

8. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

x□ 1.- Rexistro Xeral da administración convocante ou no seu caso Rexistro especial da entidade, con domicilio en CIMADEVILA 10.- 15686.- FRADES

x□.- Oficina de Correos

Comunicación do envío por medio de oficina de correos:

Domicilio da entidade contratante: CONCELLO DE FRADES.-CIMADEVILA 10.- 15686.- FRADES.

Nº de FAX da entidade contratante 981 695579

 

9. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS

8 días naturais contados dende o día seguinte á recepción da petición de oferta (ou perfil de contratante ou BOP ou prensa) (Cláusula 11)

En horario de Rexistro da administración convocante e no caso de presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente.

10. PORCENTAXE SUBCONTRATACION

60 % do prezo de adxudicación

11. COMPROMISO DE CONTRATAR A TRABALLADORES DESEMPREGADOS

x □ NON SE ESIXE

 

□ SI SE ESIXE Nº DE TRABALLADORES_____________

12. modalidade de consulta

□ A1.- Publicar un anuncio en prensa.

x □ A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Dirección páxina

web: www.concellodefrades.gal

□ A3.- Publicar un anuncio no BOP.

□ B. De forma excepcional e motivada, por razóns debidamente xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato.

13. GARANTÍA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicación IVE excluído

13.BIS. TAXAS DO CONTRATO

Non se esixen

14. REVISIÓN DE PREZOS

x A) Obras anuais: NON PROCEDE

B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE □

(Cláusula 4.2) B2. PROCEDE □

FORMULA___________________

15. CONTROL DE CALIDADE

Ver a cláusula 29

16. IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE DE LICITACIÓN POR CONTA DO CONTRATISTA

 

500 euros

17. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS pdf_arrow_red
18. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL pdf_arrow_red
19. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL pdf_arrow_red