Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante EXPEDIENTE 09-2016: Acondicionamento entorno piscina municipal de Frades. PMA 2016.
EXPEDIENTE 09-2016: Acondicionamento entorno piscina municipal de Frades. PMA 2016.

1. PROXECTO

EXPEDIENTE 09-2016. "ACONDICIONAMENTO ENTORNO PISCINA MUNICIPAL DE FRADES" PMA 2016.

2. CODIFICACIÓN

A. Clasificación de produtos por actividades (CPA-2009)

 

B. Vocabulario común de contratos (CPV)

CÓDIGO 45112720-8 Traballos paisaxísticos en zonas deportivas e recreativas

CÓDIGO 45112712-9. Traballos paisaxísticos en xardíns

3. ORZAMENTO

 

A) Obras anuais

 

Base impoñible....................

Importe IVE (21%)..............

Total ................................

 

 

24.446,00 euros

5.133,66 euros

Total: 29.579,66 euros (IVE engadido)

B) Obras Plurianuais

 

Base impoñible...................

Importe IVE ......................

Total ...............................

Exercicio Orzamentario Importe

(IVE engadido)

 

201...

201...

4. VALOR ESTIMADO

Base impoñible: ……............................ 24.446,00 euros

10% (modificación de proxecto): …….... 2.444,60 euros

10% (certificación final): ……................2.444,60 euros

Total ……………................................... 29.335,20 euros

5. APLICACIÓN ORZAMENTARIA

 

171.62100

PG: 2016/2/PISCI/24

 

6. PRAZO DE EXECUCIÓN

 

6 MESES

7. CLASIFICACIÓN PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA.

 

Non se esixe.

Non obstante, a clasificación que procedería sería (EFECTOS INFORMATIVOS):

GRUPO G. SUBGRUPO 6. CAT 1

GRUPO K. SUBGRUPO 6. CAT 1

8. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

x□ 1.- Rexistro Xeral da administración convocante ou no seu caso Rexistro especial da entidade, con domicilio en CIMADEVILA 10.- 15686.- FRADES

x□.- Oficina de Correos

Comunicación do envío por medio de oficina de correos:

Domicilio da entidade contratante: CONCELLO DE FRADES.-CIMADEVILA 10.- 15686.- FRADES.

Nº de FAX da entidade contratante 981 695579

 

9. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS

10 días naturais contados dende o día seguinte á publicación no perfil do contratante (Cláusula 11)

En horario de Rexistro da administración convocante e no caso de presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente.

10. PORCENTAXE SUBCONTRATACION

60% do prezo de adxudicación

11. COMPROMISO DE CONTRATAR A TRABALLADORES DESEMPREGADOS

x □ NON SE ESIXE

 

□ SI SE ESIXE Nº DE TRABALLADORES_____________

12. modalidade de consulta

□ A1.- Publicar un anuncio en prensa.

x □ A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Dirección páxina

web: www.concellodefrades.es / www.concellodefrades.gal)

□ A3.- Publicar un anuncio no BOP.

□ B. De forma excepcional e motivada, por razóns debidamente xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato.

13. GARANTÍADEFINITIVA

5% do importe de adxudicación IVE excluído

13.BIS. TAXAS DO CONTRATO

Non se esixen

14. REVISIÓN DE PREZOS

x A) Obras anuais: NON PROCEDE

B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE □

(Cláusula 4.2) B2. PROCEDE □

FORMULA___________________

15. CONTROL DE CALIDADE

Ver a cláusula 29

16. IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE DE LICITACIÓN POR CONTA DO CONTRATISTA

 

500 euros

17. COMPOSICIÓN DO ÓRGANO ENCARGADO DA NEGOCIACIÓN E MESA DE CONTRATACIÓN

- D. Roberto Rey Martínez, que actuará como presidente da mesa.

- D. Manuel Ferreiro Marzoa, primeiro tenente de Alcalde, vogal.

- Dna. Mónica García Soage, arquitecta municipal, vogal.

- Dna. Carmen Gómez Otero, secretaria-interventora, que actuará como secretaria da mesa

18. DATOS DA FACTURA

18.1. iDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO.

Entidade Local: Concello de Frades

CIF: P1503900A

CÓFICO DIR3: L01150389

18.2 ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.

Alcalde/presidente Concello de Frades.

CÓDIGO DIR3: L01150389.

18.3 IDENTIFICACIÓN UNIDADE CONTABLE.

Oficina contable: Contabilidade

CÓDIGO DIR3: L01150389.

18.4 IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA

Intervención.

CÓDIGO DIR3: L01150389.

18.5 CÓDIGO DE EXPEDIENTE: NPO: 1.2016

CÓDIGO DE PROXECTO: 2016/2/POS16/6

19. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO SECRETARÍA XERAL DO CONCELLO DE FRADES
20- PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS pdf_arrow_red
21- PROPOSTA ADXUDICACIÓN DEFINITIVA pdf_arrow_red